زندگی

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

کوچه بهار

۱,۷۵۳ بازديد
سلام ای صبح آشنایی
سلام ای دفعه آخری که با خود عهد کردی
که دیگر گذرت به کوچه های تاریک نا آشنا نمی افتد
اما دوباره ،شکوفه های سفید از دیوار بیرون زده تو را
به کوچه ایی کشانید ، که در آن رهگذری خاموش بود
که نه مهری به رهگذر داشت و نه شکوفه های سفید
شوقش را بر می انگیخت و نه آشنایی !!!
دوباره دلگیر و نا امید ، یک پا به دیوار ناامیدی گذاشتم
و به آنچه مرا از همه چیز رانده بود تکیه کردم
در اوج غم نا آشنایی رهگذری گذشت و شکوفه هایی که
از دستانم ، با سردی افتاده بود را برداشت و با سردی
به چهره ام نگاهی کرد و گفت :
میا اینجا
که اینجا سردی و رِخوت
بهاران را فراری داد ...

شاعر : محمد ابراهیمی آشنا

دردانه هستی

۱,۷۵۲ بازديد
ای دردانه هستی
ای انسان
ای موجود مقدس
ای پادشاه آفریده شده توسط پروردگار
ای حس کننده حالات و مقامات
ای کسی که شایستگی سجده کردن داشتی
و در معرض حسد واقع شدی
خود را دریاب
قلمرو پادشاهی به پایان می رسد
احساسات و مقامات ماندگار نیستند
 زندگی تو را تغییر می دهد
ای تنها ترین وجود موجود

شاعر : محمد ابراهیمی آشنا

آرامش

۱,۷۱۷ بازديد
آرامش را کسانی دارند که نه بد گویی های نظر تنگان زندگی شان را خراب کند و نه تعریف و تمجید و تملق های دیگران او را خوشحال و سرخوش و معجوب کند . این افراد از  دنیای ذهن خود پلی می زنند به عالم معنا و مفهوم؛ و به دنبال راهی برای بقا آرامش و حرکت به سمت آینده ایی منحصر به فرد هستند ، چه مادی و چه معنوی !

همیشه در آرامش باشید
نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا

اهل باطن

۱,۷۳۴ بازديد
مریدی را گفتند : شما را چه شده که اینقدر بر طبل سخت گیری می کوبید !
مرید گفت : چو اهل باطن گردی سخت انتخاب خواهی کرد !

نویسنده : محمد ابراهیمی آشنا