رباعی

ما همه گم شده در نُت هاییم ...

رباعی قفس زندگی

۱,۱۵۶ بازديد
روزگاری که در آن همت دل خاموش است
غم فردا به نشانی ببرد آسایش
گر که اکنون قفس غم زدگی پاره نشد
فکر فردا و دل قرص قفس می شکند

شاعر : محمد ابراهیمی آشنا

رباعی اندیشه سرا

۱,۱۱۶ بازديد
اقبالت بر فکرت روشن
اندیشه باشد یک فرصت
حسرت نباشد عاشقی
منت نما معشوقه ات

شاعر : محمد ابراهیمی آشنا